Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for LabMo Laboratorieutstyr AS

LabMo Laboratorieutstyr AS. Foretaksregisteret: NO 833002252 MVA. Revidert dato: 15.02.2024. Versjon 1.008.

1. Gyldighet
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle salg av varer og tjenester fra LabMo Laboratorieutstyr AS og www.labmo.no («Selger») med mindre andre betingelser er skriftlig avtalt.

2. Kjøper
Kjøper må være en norsk bedrift eller norsk foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Selger leverer ikke til privatpersoner eller til utenlandske adresser. Selger forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

3. Produktinformasjon
Tekniske opplysninger angitt på nettsider, i brosjyrer og annet reklamemateriell, tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelig og bindende. Tekniske spesifikasjoner kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. De tekniske data må alltid forstås som estimerte og nominelle verdier. I ordrebekreftelse vil Selger tilstrebe å opplyse om eventuelle forandringer i tekniske spesifikasjoner som Selger har fått kunnskap om.

4. Priser
Selger tar forbehold om feil i priser og spesifikasjoner. Tilbud er gyldig i 30 dager, med mindre annet er spesifisert. Dersom det fra tilbud er gitt til levering finner sted, skjer vesentlige endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, offentlige avgifter, priser fra underleverandører eller tilsvarende, forbeholder Selger seg retten til å korrigere prisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift, miljøgebyrer og fraktkostnader. Fraktkostnadene er avhengig av forsendelsesmåte, mottakeradresse, samt pakkens dimensjon og vekt. Enkeltordre under kr 1500,- belastes med et småordretillegg.

5. Levering / Risikoovergang
Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil Selger gi informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt. Varen anses som overlevert til Kjøper når varen er levert til transportør. Risikoen for varen går over på Kjøper når varen er levert til transportør. Hvis ikke annet er særskilt avtalt vil varen bli sendt med den transportør Selger finner hensiktsmessig.

6. Betalingsbetingelser
Kontraktsummen faktureres ved levering. Delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering.
Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, sendes faktura med 14 dagers betalingsfrist. Ved for sen betaling påløper lovbestemt forsinkelsesrente og purregebyr etter gjeldende satser. Selger forbeholder seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot hel eller delvis forskuddsbetaling, kontant betaling og/eller postoppkrav.

7. Salgspant
Selger har salgspant i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

8. Kontroll av varen – Mangler / reklamasjon
Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Ved mottagelse av varen plikter Kjøper straks å foreta en nøye kontroll av varen, slik at mulige feil eller mangler ved varen og varepartiet straks kan oppdages. Reklamasjon på varen eller varepartiet skal skje snarest mulig, og senest 8 dager etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Ved for sen reklamasjon taper Kjøper mulig krav mot Selger.

9. Garanti / Reklamasjonsfrist
Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, selges produktene med 12 måneders garanti og 12 måneders reklamasjonsfrist for feil og/eller mangler som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 måneder etter levering. Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Kjøper eller forhold på hans side, har Selger ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Selger foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Selger kan foreta reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt verksted eller hos Kjøper etter eget valg. Eventuell forsendelse av defekte varer til og fra Selger foregår for Kjøpers regning og risiko. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten Selger sitt samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger. Dersom Kjøper ved en reklamasjon ikke har gjort opp forfalt kjøpesum, kan Selger utsette utbedring av mangel inntil forfalt kjøpesum er betalt. Reklamasjonsretten omfatter ikke ordinært vedlikehold, deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, slanger, pærer, sikringer o.l. eller oppgradering av programvare.

10. Erstatningsansvar
Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle / forsinkede produkt.

11. Produktansvar
Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Selger erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke – jf. punkt 8.

12. Force Majeure
Selger er ikke ansvarlig for forsinket levering, skade eller tap som skyldes hindring eller andre forhold utenfor partenes kontroll, som følge av en ytre, plutselig og ekstraordinær hendelse av et visst omfang (force majeure). Som eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan nevnes krig, opprør, blokade, pandemi, naturkatastrofer, streik og lock-out, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike hendelser som omhandles i dette punkt.

13.Tvister
Eventuell tvist mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Om partene ikke finner en løsning, behandles saken etter norsk rett for norske domstoler med Selger sin forretningsadresse som verneting.

LabMo Laboratorieutstyr AS. Foretaksregisteret: NO 833002252 MVA. Revidert dato: 15.02.2024. Versjon 1.008.